فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 4 469
تعداد روزهای منفی 13 25
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.37 96
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.88 61
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 15 418
تعداد روزهای منفی 32 80
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 2.05 164
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.25 155
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 45 239
تعداد روزهای منفی 67 74
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.32 234
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.79 254
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 84 293
تعداد روزهای منفی 144 23
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.31 260
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.8 298

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 8 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش
 • 7 ماه پیش

برچسب های مرتبط

شاخص كل 57-بانكها گاز طبيعي (بازار NYMEX) شپاس رتاپ شبريز غذايي بجز قند ساروم شاوان جم شاراك فراورده نفتي وبصادر وپاسار وقوام ذوب كمنگنز حريل بيمه و بازنشسته66 انبوه سازي شبندر پارسان فملي غذايي بجز قند گاز طبيعي (بازار NYMEX) مفاخر بيمه و بازنشسته66 روي سيمان دلار امريكا (عمده) رتاپ ذوب سنگ آهن هرمز شبندر لاستيك شپنا 57-بانكها بترانس بيمه و بازنشسته66 خساپا شاخص كل شپترو كگل فايرا شيراز فارس پترول شخارك فخاس زگلدشت كگل پتروشيمي دماوند 57-بانكها ذوب مبين حسينا فملي واميد قصفها شيران فخوز گاز طبيعي (بازار NYMEX) تاپيكو فخوز وغدير پترول خساپا شبندر ذغال سنگ سيمان سيمان فاسمين تاپيكو ذوب وغدير شاخص كل شتران 57-بانكها غذايي بجز قند شاخص كل شبندر شبندر خساپا ومهر 57-بانكها 57-بانكها شپاس فاراك ميدكو فارس فارس غذايي بجز قند مس فاذر فملي 57-بانكها غشصفا گاز طبيعي (بازار NYMEX) بيمه و بازنشسته66 سيمان سبجنو فملي غمينو تاپيكو 57-بانكها هرمز كچاد وپاسار غشهداب قند و شكر فملي ذوب جم فولاژ كگل كچاد 32-وسايل ارتباطي 57-بانكها كگل فخوز البرز هرمز بيمه و بازنشسته66 فراورده نفتي شپنا ذغال سنگ وبهمن دسينا ذوب سيمان وساپا حكشتي حكشتي بفجر ذغال سنگ آسيا شبندر خصدرا فخوز هرمز شپديس وگستر مس فارس وكوثر وغدير حكشتي سيمان فراورده نفتي دانا اخابر ذغال سنگ فراورده نفتي پترول فاراك غذايي بجز قند شپديس مس قند و شكر اخابر دلار امريكا (عمده) شاخص كل شبندر وشهر سيمان كچاد فملي مواد دارويي ميدكو 57-بانكها بترانس سيمان شپنا فارس وگستر جم وپاسار فملي خساپا تاپيكو وپاسار گاز طبيعي (بازار NYMEX) وپاسار حكشتي وغدير وغدير شاخص كل انس طلا تاپيكو سنگ آهن وغدير همراه خپارس لاستيك آسيا لازما فخوز شپديس خپارس
message
message
message
message