فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 4 484
تعداد روزهای منفی 12 117
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.88 171
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.05 131
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 31 88
تعداد روزهای منفی 31 237
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.02 210
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.41 144
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 64 39
تعداد روزهای منفی 58 263
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.97 271
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.29 209
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 113 66
تعداد روزهای منفی 116 189
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.03 325
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.39 264

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش

برچسب های مرتبط

خپارس هرمز شيران شبريز 53-سيمان فملي هرمز ميدكو غذايي بجز قند بفجر غذايي بجز قند 70-انبوه سازي زگلدشت سبجنو دانا شبندر هرمز شاخص كل 57-بانكها قند و شكر فارس شبندر خصدرا شپديس تاپيكو خساپا وپاسار گاز طبيعي (بازار NYMEX) پارسان فارس 57-بانكها دلار امريكا (عمده) قند و شكر 57-بانكها فخوز وكوثر بيمه و بازنشسته66 57-بانكها انس طلا كمنگنز حكشتي هرمز فاراك مس كگل شبندر وشهر جم 23-فراورده نفتي وپاسار حكشتي وغدير مس بيمه و بازنشسته66 وغدير اخابر ذوب كچاد كگل رتاپ 10-ذغال سنگ 53-سيمان شپنا 57-بانكها قصفها فملي تاپيكو تاپيكو گاز طبيعي (بازار NYMEX) ذوب ذوب جم پتروشيمي دماوند لاستيك آسيا 10-ذغال سنگ فملي 23-فراورده نفتي لازما پترول شپديس شبندر 23-فراورده نفتي دسينا فملي ذوب شپترو 32-وسايل ارتباطي بترانس 10-ذغال سنگ روي شپاس غشهداب حكشتي فارس فارس وپاسار گاز طبيعي (بازار NYMEX) شبندر بيمه و بازنشسته66 وپاسار فخوز فملي 23-فراورده نفتي كگل كگل بيمه و بازنشسته66 شپنا 53-سيمان وساپا ساروم سنگ آهن حكشتي غذايي بجز قند وگستر البرز فاذر كچاد شپديس مس وغدير وبهمن واميد شاخص كل وبصادر غذايي بجز قند حسينا خپارس ميدكو غمينو شبندر 53-سيمان شخارك مواد دارويي شاخص كل فخاس پترول وگستر همراه خساپا گاز طبيعي (بازار NYMEX) غذايي بجز قند فولاژ غشصفا ذوب مبين فخوز شاراك خساپا تاپيكو فملي شبندر اخابر 57-بانكها شاخص كل 53-سيمان وپاسار خساپا شپاس 53-سيمان جم فاراك 57-بانكها 57-بانكها فخوز بترانس سنگ آهن آسيا مفاخر تاپيكو 53-سيمان شپنا فخوز حريل وغدير وغدير 57-بانكها وغدير فاسمين ذوب فايرا دلار امريكا (عمده) فارس كچاد لاستيك 10-ذغال سنگ وقوام شاخص كل پترول شيراز 53-سيمان شاوان بيمه و بازنشسته66 ومهر گاز طبيعي (بازار NYMEX) شاخص كل شتران فملي 57-بانكها رتاپ
message
message
message
message