فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 14 10
تعداد روزهای منفی 5 429
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.84 159
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 2 64
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 30 44
تعداد روزهای منفی 20 394
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.91 222
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.79 109
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 44 218
تعداد روزهای منفی 56 133
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.16 226
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.57 158
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 99 134
تعداد روزهای منفی 123 123
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.08 312
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.98 284

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 12 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 11 ماه پیش
 • 10 ماه پیش

برچسب های مرتبط

تاپيكو وقوام بترانس غذايي بجز قند سبجنو سنگ آهن غمينو وپاسار فاراك بانكها پترول جم شپديس غذايي بجز قند مس فخوز خساپا بانكها فراورده نفتي بيمه و بازنشسته66 شبندر پترول وبهمن سنگ آهن رتاپ دسينا بانكها وغدير گاز طبيعي (بازار NYMEX) حسينا شاخص كل ذوب وپاسار مفاخر كگل 32-وسايل ارتباطي بانكها لاستيك سيمان لازما ذوب فاراك فملي وپاسار شبندر شبندر پتروشيمي دماوند شاخص كل فراورده نفتي ميدكو گاز طبيعي (بازار NYMEX) دانا فاسمين همراه سيمان حريل خساپا مس گاز طبيعي (بازار NYMEX) فخوز وغدير بانكها اخابر مس فارس مواد دارويي تاپيكو شيراز بانكها خپارس ذوب بيمه و بازنشسته66 وشهر قصفها خصدرا شتران ذوب بيمه و بازنشسته66 ذغال سنگ مبين حكشتي سيمان بترانس فايرا سيمان ذغال سنگ شپنا بيمه و بازنشسته66 وپاسار قند و شكر ومهر فراورده نفتي بانكها وغدير وكوثر هرمز شبندر كگل شاراك كگل فارس ساروم زگلدشت شبريز سيمان كچاد فاذر وغدير ميدكو فملي شپنا حكشتي سيمان فملي شپاس 70-انبوه سازي فملي شخارك خپارس كگل حكشتي كمنگنز فخوز غذايي بجز قند شپاس بفجر لاستيك غشهداب واميد شاخص كل شبندر البرز دلار امريكا (عمده) جم هرمز اخابر وساپا شاخص كل فارس آسيا رتاپ ذغال سنگ ذوب فخاس شيران شاخص كل بانكها روي فولاژ تاپيكو كچاد شاوان هرمز غذايي بجز قند وپاسار وگستر گاز طبيعي (بازار NYMEX) فخوز وبصادر خساپا بيمه و بازنشسته66 وگستر بانكها شبندر شپنا فملي بانكها گاز طبيعي (بازار NYMEX) سيمان دلار امريكا (عمده) ذوب حكشتي انس طلا شبندر شپديس فارس شاخص كل سيمان كچاد وغدير فملي هرمز خساپا فخوز فراورده نفتي قند و شكر آسيا فارس پارسان غشصفا وغدير شپديس غذايي بجز قند پترول ذغال سنگ فملي تاپيكو جم شپترو تاپيكو
message
message
message
message