فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 12 53
تعداد روزهای منفی 10 234
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 2.05 136
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.42 196
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 30 65
تعداد روزهای منفی 34 130
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.01 218
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.6 226
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 52 137
تعداد روزهای منفی 71 59
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.01 244
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.65 262
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 93 218
تعداد روزهای منفی 144 25
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.81 301
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.73 293

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 5 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش
 • 4 ماه پیش

برچسب های مرتبط

وغدير فخوز بانكها بيمه و بازنشسته66 شپاس آسيا شاخص كل فراورده نفتي شتران غذايي بجز قند گاز طبيعي (بازار NYMEX) وگستر هرمز بانكها زگلدشت كگل هرمز لازما شپترو شبندر خساپا ذوب لاستيك فملي شپنا حريل بيمه و بازنشسته66 جم وبصادر پترول شاخص كل حكشتي وساپا فخاس مفاخر شپاس شبندر ومهر كچاد 32-وسايل ارتباطي روي 10-ذغال سنگ شبندر تاپيكو فولاژ فارس 10-ذغال سنگ واميد 53-سيمان رتاپ قند و شكر گاز طبيعي (بازار NYMEX) غمينو مبين 53-سيمان تاپيكو فراورده نفتي فاراك اخابر خساپا وگستر بانكها قند و شكر فملي فاسمين آسيا خپارس شبندر كگل جم 53-سيمان فراورده نفتي شبندر حكشتي بانكها غشصفا پارسان بترانس شپنا خساپا شاخص كل دانا پترول وپاسار غذايي بجز قند غذايي بجز قند وقوام غشهداب ذوب بانكها كچاد سنگ آهن جم اخابر انبوه سازي بيمه و بازنشسته66 مواد دارويي بفجر حكشتي شاوان ذوب فارس فراورده نفتي وپاسار فخوز خپارس مس فخوز 53-سيمان 10-ذغال سنگ شبندر ذوب فارس شيران ساروم لاستيك شپنا 53-سيمان فملي بترانس قصفها دلار امريكا (عمده) هرمز فارس وشهر مس ذوب وغدير شپديس فملي تاپيكو گاز طبيعي (بازار NYMEX) بانكها بيمه و بازنشسته66 خساپا سنگ آهن وپاسار گاز طبيعي (بازار NYMEX) شپديس گاز طبيعي (بازار NYMEX) وپاسار شاراك غذايي بجز قند غذايي بجز قند خصدرا سبجنو بانكها بانكها وپاسار فاذر وغدير 10-ذغال سنگ ذوب 53-سيمان كچاد بانكها بانكها البرز فملي وكوثر شپديس دسينا حسينا فاراك شاخص كل دلار امريكا (عمده) مس رتاپ شبريز هرمز فخوز شخارك فملي فملي شبندر تاپيكو انس طلا وغدير تاپيكو كگل بيمه و بازنشسته66 پترول وغدير پتروشيمي دماوند همراه حكشتي فخوز فايرا وغدير شيراز ميدكو ميدكو كگل 53-سيمان وبهمن 53-سيمان فارس شاخص كل كمنگنز شاخص كل
message
message
message
message