فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 9 145
تعداد روزهای منفی 11 88
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.06 143
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.78 150
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 33 66
تعداد روزهای منفی 28 279
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.87 228
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.13 162
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 64 28
تعداد روزهای منفی 48 354
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 0.89 284
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.43 181
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 108 68
تعداد روزهای منفی 114 188
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.12 325
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.17 287

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش
 • 1 سال پیش

برچسب های مرتبط

سبجنو فاراك 57-بانكها شيران شاخص كل گاز طبيعي (بازار NYMEX) فملي بيمه و بازنشسته66 غذايي بجز قند ميدكو مس قند و شكر دلار امريكا (عمده) پترول بترانس شبندر جم شاخص كل وغدير البرز بترانس وپاسار روي فاذر شيراز وساپا فولاژ شتران غذايي بجز قند انس طلا كگل 10-ذغال سنگ شاوان ذوب شبندر پترول آسيا فخاس واميد كچاد سنگ آهن وگستر مس غشهداب مس كگل 23-فراورده نفتي دسينا كچاد كگل فملي شبندر لاستيك شاخص كل ذوب جم غذايي بجز قند فاسمين وغدير وغدير لاستيك خپارس وكوثر فملي ذوب 57-بانكها 23-فراورده نفتي 32-وسايل ارتباطي شخارك دانا شپنا پارسان ذوب فخوز بيمه و بازنشسته66 وگستر فملي بيمه و بازنشسته66 فملي تاپيكو فملي شپاس شپترو شاراك 53-سيمان فخوز اخابر شپديس گاز طبيعي (بازار NYMEX) گاز طبيعي (بازار NYMEX) ذوب فارس حكشتي رتاپ 10-ذغال سنگ وبصادر 53-سيمان فخوز غشصفا 57-بانكها هرمز حكشتي 23-فراورده نفتي شپديس شبندر 70-انبوه سازي شبندر رتاپ وپاسار لازما تاپيكو 57-بانكها قند و شكر فارس تاپيكو شاخص كل حريل حسينا خساپا وغدير پتروشيمي دماوند كچاد 57-بانكها 53-سيمان فارس ميدكو فملي بفجر بيمه و بازنشسته66 فخوز سنگ آهن وغدير 53-سيمان كگل 57-بانكها اخابر مفاخر وپاسار مبين 53-سيمان وقوام حكشتي آسيا خساپا جم 57-بانكها بيمه و بازنشسته66 گاز طبيعي (بازار NYMEX) ومهر شپنا شبندر غذايي بجز قند شاخص كل شپاس 57-بانكها مواد دارويي شپنا فارس هرمز دلار امريكا (عمده) وغدير فاراك هرمز كمنگنز شاخص كل شپديس خساپا خساپا حكشتي فخوز گاز طبيعي (بازار NYMEX) تاپيكو شبريز خپارس 23-فراورده نفتي فارس تاپيكو 57-بانكها 53-سيمان 10-ذغال سنگ 53-سيمان 10-ذغال سنگ ذوب غذايي بجز قند وپاسار قصفها فايرا غمينو پترول ساروم وپاسار خصدرا 57-بانكها هرمز وشهر همراه 53-سيمان زگلدشت شبندر وبهمن
message
message
message
message