فولاد

افزودن به لیست پیگیری
لطفاً صبر کنید...
خرید فروش
تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
آخرین معامله
پایانی
بیشترین کمترین
دفعات باز
حجم ارزش
خرید فروش
ارزش حقیقی
ارزش حقوقی
تعداد حقیقی
تعداد حقوقی
میانگین ارزش حقیقی
میانگین ارزش حقوقی
حجم کل خرید -
حقوقی -
- حقیقی
حجم کل فروش -
حقوقی -
- حقیقی

آمارها

 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 2 468
تعداد روزهای منفی 10 125
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 5.18 57
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.53 77
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 13 485
تعداد روزهای منفی 35 23
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.95 115
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 1.27 122
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 35 375
تعداد روزهای منفی 65 60
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 2.29 177
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.91 237
تعداد رتبه
تعداد روزهای مثبت 83 302
تعداد روزهای منفی 139 40
نسبت حقوقی به حقیقی در خرید 1.4 256
نسبت حقوقی به حقیقی در فروش 0.8 304

تازه ترین مطالب

لطفاً صبر کنید...

برترین مطالب

 • 10 ماه پیش
 • 10 ماه پیش
 • 10 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش
 • 9 ماه پیش

برچسب های مرتبط

بانكها شتران بترانس قند و شكر كچاد حكشتي وبهمن شاخص كل تاپيكو لازما فملي كچاد گاز طبيعي (بازار NYMEX) شپنا وكوثر پارسان واميد شاخص كل خصدرا حكشتي ذغال سنگ وغدير سيمان شاخص كل گاز طبيعي (بازار NYMEX) غذايي بجز قند شپترو سيمان مس 23-فراورده نفتي بانكها شاراك وگستر شيران شپنا شبندر فاسمين غذايي بجز قند وغدير مفاخر ذوب 32-وسايل ارتباطي فاذر وپاسار ذوب حسينا ميدكو شبندر پترول آسيا فخوز ذوب وپاسار غذايي بجز قند وشهر غذايي بجز قند ذغال سنگ جم بيمه و بازنشسته66 شبندر هرمز شبندر سيمان 23-فراورده نفتي بانكها فاراك لاستيك تاپيكو حريل كگل وغدير قصفها فارس شبندر وقوام پترول ساروم دلار امريكا (عمده) مواد دارويي وگستر فملي بيمه و بازنشسته66 فخاس شپديس ومهر سيمان دلار امريكا (عمده) سيمان فارس روي ذوب شپنا رتاپ اخابر سنگ آهن سيمان حكشتي اخابر سيمان وغدير وپاسار غذايي بجز قند غشصفا لاستيك دسينا البرز بانكها آسيا سبجنو فملي فاراك شبندر شاخص كل هرمز پترول همراه وغدير فملي شاخص كل ذغال سنگ وپاسار جم غشهداب وساپا ذوب مس جم فولاژ غمينو خساپا كگل فخوز فارس گاز طبيعي (بازار NYMEX) هرمز وبصادر دانا سيمان بانكها فايرا حكشتي وپاسار شاوان شاخص كل هرمز انس طلا شبندر بانكها تاپيكو بيمه و بازنشسته66 رتاپ بانكها 23-فراورده نفتي فخوز فملي شپديس بترانس فارس شخارك خپارس 23-فراورده نفتي بفجر قند و شكر خساپا شپديس شپاس زگلدشت بانكها خساپا تاپيكو كچاد ذوب بانكها سنگ آهن گاز طبيعي (بازار NYMEX) فخوز كگل بيمه و بازنشسته66 فخوز كمنگنز شپاس فملي پتروشيمي دماوند كگل فملي شبريز خپارس مبين شيراز گاز طبيعي (بازار NYMEX) مس ذغال سنگ بانكها فارس تاپيكو بيمه و بازنشسته66 ميدكو انبوه سازي خساپا وغدير
message
message
message
message