محاسبه مجدد اطلاعات پایه بازار قراردادهای آتی
{{contract.name}}
آخرین روز معاملاتی {{contract.lastTradingDate}}
روز تا سررسید {{contract.remainingDays}}
آخرین قیمت معامله شده قرارداد (ریال) {{contract.lastTradedPrice | number:0}}
ارزش یک انس طلا در سررسید با فرض عدم تغییر ارزش برابری دلار به ریال (دلار) {{onsWitchFixedDollar(contract) | number:0}} -
ارزش برابری دلار به ریال در سررسید با فرض عدم تغییر ارزش یک انس طلا (ریال) {{dollarWithFixedOns(contract) | number:0}} -
قیمت تئوریک بر اساس مفروضات (ریال) {{theoricBasedOnDollarAndOns(contract) | number:0}} -
قیمت تئوریک بر اساس قیمت نقدی (ریال) {{theoricBasedNetPrice(contract) | number:0}} -
فرصت آربیتراژ با نقدی {{netArbitrage(contract) * 100 | number:1}}% -
فرصت آربیتراژ با {{contract.name}} {{relativeArbitrage(contract, relatedContract, $index, $parent.$index) * 100 | number:1}}% -
قیمت لحظه ای دلار (بازار)
{{dollarPrice | number:0}} ریال
قیمت طلای جهانی (هر انس)
{{onsPrice | number:2}} دلار
قیمت لحظه ای سکه نقدی (بازار)
{{coinPrice | number:0}} ریال
قیمت تئوریک سکه نقدی با توجه به مفروضات
{{coinTheoricPrice() | number:0}} ریال
message
message
message
message