سبدگردانی

یکی از اقداماتی که زمان زیادی را از سرمایه گذاران به خود اختصاص می دهد، بررسی وضعیت سبد سهام است. محاسبه سود و زیان، محاسبه اقدامات شرکتی از جمله افزایش سرمایه، پیگیری مطالبات سود های نقدی، بررسی ارزش روز سبد، بررسی بازده سبد و محاسبه سود و زیان محقق شده و محقق نشده از موارد زمان بر و پیچیده ای است که سرمایه گذاران همواره با آن دست به گریبانند.

مدیریت سبد ابزاری است که با دریافت اطلاعات خرید و فروش سرمایه گذاران به صورتهای متنوع کلیه محاسبات و گزارشات لازم را انجام داده و علاوه بر مدیریت دارایی های بورسی سرمایه گذار، دارایی های خارج از بورس، بانک، مطالبات و بدهی ها را نیز در بر می گیرد. مدیریت سبد این امکان را به کاربر می دهد تا به صورت لحظه ای وضعیت دارایی های خود را مشاهده نموده و گزارشات کاربردی مناسبی را دریافت نماید.

message
message
message
message